ติดต่อสอบถาม

Procurement Department : ฝ่ายจัดหา ( 7.30 -15.30 )

121 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 อาคาร 6 ชั้น 3, 4, 6

กองสัญญา
- งานดำเนินการจัดหาต่างประเทศ
foreignoperations@mea.or.th
โทรศัพท์ 02-220-5531,
02-220-5415

- งานดำเนินการจัดหาในประเทศ
doprd@mea.or.th
โทรศัพท์ 02-220-5904, 02-220-5516


หรือ MEA Call Center (24 ชม.)


1.

ลงทะเบียนซื้อแบบประกวดราคา
กรอกข้อมูลเพื่อซื้อแบบประกวดราคา

2.

พิมพ์ใบชำระเงิน
พิมพ์ใบชำระเงินสำหรับชำระเงินผ่านตัวแทนรับชำระ

3.

ดาวน์โหลดแบบประกวดราคา
ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและดาวน์โหลดแบบประกวดราคา